mandag 17. oktober 2011

BREV TIL BYSTYRET ANG. PAPIRLØSES RETTIGHETER

Til ordfører Gunnar Bakke, byrådsleder Monica Mæland og partienes gruppeledere i bystyret!

For tiden sitter 15 asylsøkere fra Iran og Afghanistan i kirkeasyl i Johanneskirken. De fleste av disse er såkalt "papirløse" som har fått avslag på sin søknad om opphold men ennå ikke har forlatt landet, enten fordi de ikke kan returneres på det nåværende tidspunkt eller fordi de frykter for sitt liv hvis de blir returnert.

Kirkeasylet medfører at disse menneskene har kommet i en krevende situasjon. Det samme gjelder også for menigheten. Kirkeasylet er ikke opprettet på kirkens initiativ men oppsto fordi asylsøkerne gikk inn i kirken etter gudstjenesten 9. oktober, og nektet å gå ut igjen. Så lenge politiet ikke griper inn, har vi dermed de facto et kirkeasyl som vi må forholde oss til enten vi vil eller ikke. Men vår holdning i kirken er at dette kirkeasylet snarest bør avvikles. Flere ganger har jeg da også offentlig hevdet at kirkeasylet ikke kan være en tjenlig vei å gå for å endre enkeltvedtak i forvaltningen av norsk asylpolitikk. Kirken har verken mandat eller kompetanse til å gå inn og overprøve lovlige fattede vedtak i slike saker.

Uavhengig av det pågående kirkeasylet her i byen, har saken imidlertid også en mer generell menneskerettslig og politisk side som handler om de papirløses manglende rettigheter i Norge. Den norske kirke har i lengre tid engasjert seg for deres sak. Eksempelvis vedtok Bispemøtet i januar i år en uttalelse med tittelen: "Det handler om menneskeverd". Denne vedlegges.

Jeg er kjent med at Bystyret på sitt neste møte får til behandling en interpellasjon om dette saksfeltet. Den foreslåtte ordlyden i vedtaket kan sikkert endres. Hovedsaken for meg er imidlertid å uttrykke et ønske om at bystyret kan samle seg om en uttalelse som oppfordrer våre sentrale myndigheter til å foreta en ny gjennomgang av de papirløses situasjon i Norge, og treffe nødvendige tiltak for å bedre denne.

Anliggendet bak denne interpellasjonen handler om grunnleggende omsorg for medmennesker i en fortvilet situasjon. Jeg både håper og tror at dette vil være en sak som kan samle bred støtte hos byens politikere, slik det tidligere har skjedd i Stavanger og Trondheim.


Vennlig hilsen
Halvor Nordhaug
Biskop i Bjørgvin

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar